.

Výsledky zápisu

Zveřejněno dne 3. 6. 2022

Zápis 2022/2023


Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Zveřejněno dne 11. 4. 2022

Vážení rodiče, v letošním roce se uskuteční zápis "klasickým způsobem" za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ. Pro obě školky probíhá zápis v MŠ Třebechovická (Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové).

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.

 Jak postupovat:

 • Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete zde.
 • Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 • Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen od 11. 4. 2022 do 12. 5. 2022, do 24.00 hod.
 • Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení zde. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
 • Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 • Přiložte k Žádosti povinné dokumenty: 

Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2022 tiskopis ke stažení zde.

Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.

 • Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do mateřské školy Třebechovická 837. Dostavte se spolu se svým dítětem.

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 v čase od 10 - 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo
v pátek 13.5. 2022 v čase od 10 - 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod 
(vchod do areálu MŠ od ulice Třebechovická, červená branka se záklopkou!!)

 • Doplňující informace k zápisu: Po vstupu do budovy školy neobdržíte pořadové číslo, dobu do odbavení budete moci trávit v prostoru před ředitelnou, případně na zahradě školy.
 • Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Švecem (mstrebechovicka@gmail.com , +420 725 718 926) nahlédnout do spisu 25. 5. 2022 od 09.00 do 11.00 hod.
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pátek 3. 6. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána v úterý 7. 6. 2022 od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hod, případně zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

 1. Schůzka rodičů nově přijatých dětí bude upřesněna vzhledem k možné probíhající rekonstrukci školy. Schůzka se bude konat bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvíte e‑mailem nebo telefonicky.
 2. Sledujte úvodní stranu webových stránek školy (www.mstrebechovicka.cz), kde bude případné oznámení o potvrzení avizované schůzky i další nenadálé informace .

Mgr. Zdeněk Švec, ředitel školy


Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, stanovuje, po dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

 1. Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 2. Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2022/2023 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Podle stanovených pravidel bude postupovat ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje. Ředitel mateřské školy přijme pro školní rok 2022/2023 nejvýše 45 dětí.

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se situací v příslušné lokalitě města Hradec Králové a s výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v uplynulých letech, může ředitel mateřské školy stanovit v 2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31. 12. 2022. Přijetím dětí mladších tří let bude regulován počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky.

Mgr. Zdeněk Švec, Ředitel školy


Organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2022/2023

Předškolní vzdělávání se, v souladu s ustanovením školského zákona, organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelé mateřských škol v dohodě se zřizovatelem. 

  Vyhlášení zápisu a termín konání: Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, vyhlašují, po dohodě se zřizovatelem, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v těchto dnech: 

 • ve čtvrtek 12. května 2022 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin 
 • v pátek 13. května 2022 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hodin. 

V tomto termínu podává zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 (s nástupem od 01.09.2022). Žádost, včetně dalších podrobných informací, bude nejpozději měsíc před konáním zápisu dětí dostupná na webových stránkách jednotlivých MŠ, stejně jako podrobné informace k průběhu přijímacího řízení. 

Způsob podání žádostí: 

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem přímo do mateřské školy, o kterou pro školní rok 2022/2023 žádá a u zápisu předloží: 

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ),
 • potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které do 31.8.2022 dovrší 5 let a budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání),
 • rodný list dítěte, - průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,
 • v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení (viz web MŠ). 

Mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, organizují tzv. "elektronický předzápis", který na webových stránkách škol bude zpřístupněn od 11.04.2022. Tento modul umožňuje zákonným zástupcům dítěte vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy a ve stanoveném termínu donést k zápisu v mateřské škole.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopouští se přestupku podle odst. 1 písm. a) § 182a školského zákona.

Jedním ze způsobů plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání tímto způsobem (dítě se bude vzdělávat v rodině, nebo v organizaci, která se zabývá vzděláváním dětí v předškolním věku, ale není zapsaná ve školském rejstříku, např.: v dětské skupině, soukromé "školičce") je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce/řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

Ředitel rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Přijímací řízení probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K postupu v přijímání dětí stanoví ředitel kritéria, podle kterých rozhoduje v případě, že počet žadatelů převyšuje počet volných míst. Kritéria zveřejní obvyklým způsobem před termínem vyhlášeného zápisu.

Přednostně jsou, v souladu s ustanovením školského zákona, přijímány k předškolnímu vzdělávání děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy (stanovuje obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.Зарахування дітей - українських біженців до закладів дошкільної освіти, створених м. Градець Кралове на 2022/2023 н.р.

Щодо зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, створених містом Градець Кралове, яке буде проходити 12 та 13 травня 2022 року, то іноземці зі статусом перебування - тимчасовою візою з метою додаткового захисту відповідно до § 33, абзацу 1, a) Закону про проживання іноземних громадян у Чеській Республіці ("біженці") з місцем проживання на прилеглих до дитячих садків територіях, не можуть подати таку заяву у ці дні. Для іноземців - біженців дата реєстрації - 22 червня 2022 року з 14:00 до 17:00.


Zápis dětí - ukrajinských uprchlíků k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných městem Hradec Králové, pro školní rok 2022/2023 

K zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných městem Hradec Králové, vyhlášeného ve dnech 12. a 13. května 2022, nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve školských obvodech spádových mateřských škol. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu dne 22. června 2022 od 14:00 do 17:00 hodin.