.

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

zveřejněno dne 4. 4. 2023

Vážení rodiče, v letošním roce se uskuteční zápis "klasickým způsobem" za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ.

Zápis dítěte do MŠ pro školní rok 2023/2024

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete zde.
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen od 17. 4. 2023 do 11. 5. 2023, do 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte tuto listinnou podobu Žádosti. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty: Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2023. Tiskopis je ke stažení zde. - Doporučení školského poradenského zařízení, pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete toto potvrzení doložit
 7. Doručení Žádosti do MŠ: Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do mateřské školy Třebechovická 837. Dostavte se spolu se svým dítětem. Ve čtvrtek 11. 5. 2023 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo v pátek 12.5. 2023 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod (vchod do areálu MŠ od ulice Třebechovická, červená branka se záklopkou!!)
 8. Doplňující informace k zápisu: Po vstupu do budovy školy neobdržíte pořadové číslo, dobu do odbavení budete moci trávit v prostoru před ředitelnou, případně na zahradě školy.
 9. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Švecem (mstrebechovicka@gmail.com , +420725718926) nahlédnout do spisu ve středu 24. 50. 2023 od 10.00 do 12.00 hod.
 10. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pátek 2. 6. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána v úterý 6. 6. 2023 od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hod, případně zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
 11. Schůzka rodičů nově přijatých dětí bude upřesněna vzhledem k možné probíhající rekonstrukci školy. Schůzka se bude konat bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvíte e‑mailem nebo telefonicky.
 12. Sledujte úvodní stranu www stránek školy (www.mstrebechovicka.cz), kde bude případné oznámení o potvrzení avizované schůzky i další nenadálé informace.

Mgr. Zdeněk Švec, ředitel školy


Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, stanovuje, po dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

 1. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 2. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2023/2024 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Podle stanovených pravidel bude postupovat ředitel mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje. Ředitel mateřské školy přijme pro školní rok 2023/2024 nejvýše X dětí.

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se situací v příslušné lokalitě města Hradec Králové a s výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v uplynulých letech, může ředitel mateřské školy stanovit v 2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31. 12. 2023. Přijetím dětí mladších tří let bude regulován počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky.

V Hradci Králové dne 31. 1. 2023

Mgr. Zdeněk Švec, ředitel školy


Organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2023/2024

Předškolní vzdělávání se, v souladu s ustanovením školského zákona, organizuje pro děti ve věku od 2 do  zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelé mateřských škol v dohodě se zřizovatelem.

Vyhlášení zápisu a termín konání:

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, vyhlašují, po dohodě se zřizovatelem, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v těchto dnech:

 • ve čtvrtek 11. května 2023 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin
 • v pátek 12. května 2023 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hodin.

V tomto termínu podává zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2023/2024 (s nástupem od 01. 09. 2023). Žádost, včetně dalších podrobných informací, bude nejpozději měsíc před konáním zápisu dětí dostupná na webových stránkách jednotlivých MŠ, stejně jako podrobné informace k průběhu přijímacího řízení.

Způsob podání žádostí:

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem přímo do mateřské školy, o kterou pro školní rok 2023/2024 žádá a u zápisu předloží:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte (další informace viz web MŠ),
 • potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které do 31. 8. 2023 dovrší 5 let a budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání),
 • rodný list dítěte,
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,
 • v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení (viz web MŠ).

Mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, organizují tzv. "elektronický předzápis", který na webových stránkách škol bude zpřístupněn od 17. 4. 2023. Tento modul umožňuje zákonným zástupcům dítěte vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy a ve stanoveném termínu donést k zápisu v mateřské škole.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopouští se přestupku podle odst. 1 písm. a) § 182a školského zákona.

Jedním ze způsobů plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání tímto způsobem (dítě se bude vzdělávat v rodině, nebo v organizaci, která se zabývá vzděláváním dětí v předškolním věku, ale není zapsaná ve školském rejstříku, např: v dětské skupině, soukromé "školičce") je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce/řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.

Ředitel rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Přijímací řízení probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K postupu v přijímání dětí stanoví ředitel kritéria, podle kterých rozhoduje v případě, že počet žadatelů převyšuje počet volných míst. Kritéria zveřejní obvyklým způsobem před termínem vyhlášeného zápisu. Přednostně jsou, v souladu s ustanovením školského zákona, přijímány k předškolnímu vzdělávání děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy (stanovuje obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.